Normen, classificaties, ISO’s

Er worden strenge eisen gesteld aan het gebruik van ademlucht, omdat het moet voldoen aan specifieke normen om veilig te zijn voor menselijke inademing. Het niet regelmatig testen van de luchtkwaliteit kan leiden tot blijvend (intern) letsel, omdat de lucht schadelijke stoffen kan bevatten als gevolg van gebrek aan onderhoud of nalatigheid in het onderhouden van de gebruikte apparatuur. Zowel externe luchtverontreiniging, zoals uitlaatgassen en vocht, als interne verontreiniging, zoals smeermiddelen van de compressor, kunnen onzuiverheden in de ademlucht veroorzaken. Ondanks inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren, is het onmogelijk om alle verontreinigingen volledig te elimineren. Het is essentieel om de kwaliteit van de luchtvoorziening te handhaven om te voldoen aan de strikte eisen voor ademlucht, zoals vastgelegd in meerdere normen en eisen.

NEN-EN 12021

NEN-EN 12021 is een Europese norm die de kwaliteitsvereisten specificeert waaraan ademlucht moet voldoen voor menselijke consumptie in verschillende toepassingen, zoals duiken, ademhalingstoestellen voor de brandweer, medisch gebruik, en industriële ademhalingstoepassingen. Deze norm legt de maximale toegestane concentraties van verschillende verontreinigingen vast, zoals koolmonoxide, koolwaterstoffen, waterdamp en zuurstof, om de veiligheid en gezondheid van gebruikers te waarborgen.

ISO 8573

ISO 8573 is een internationale norm die specificaties en klassen vaststelt voor persluchtzuiverheid. Hoewel ISO 8573 primair is ontwikkeld voor industriële persluchtsystemen, wordt het soms ook toegepast op ademluchtsystemen, vooral in situaties waar er geen specifieke normen voor ademlucht beschikbaar zijn.