Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Vosair Compressortechniek, gevestigd aan de Bedrijvenpark Twente 138, 7602 KE Almelo.

DEFINITIES
Vosair Compressortechniek;
Eén of ieder van de tot Vosair Compressortechniek behorende personen, die partij is bij een overeenkomst met de koper en/of opdrachtgever, die deze algemene voorwaarden op enige gesloten overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
Koper en/of opdrachtgever; Elke natuurlijke- of rechtspersoon die Vosair Compressortechniek om een prijsopgave heeft verzocht, dan wel aan wie Vosair Compressortechniek een prijsopgave heeft verzonden, dan wel met wie Vosair Compressortechniek over de totstandkoming van een overeenkomst onderhandelt, dan wel met wie Vosair Compressortechniek een overeenkomst heeft gesloten.
Offerte; Formeel aanbod van Vosair Compressortechniek tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld voor een koper en/of opdrachtgever.
Opdracht; Een mondelinge dan wel schriftelijk bevestigde overeenkomst van de koper en/of opdrachtgever aan Vosair Compressortechniek.
Overeenkomst; Elke mondelinge dan wel schriftelijk bevestigde overeenkomst tussen Vosair Compressortechniek en de koper en/of opdrachtgever tot het leveren van zaken, diensten of het verrichten van werkzaamheden of combinaties daarvan, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en elke aanvulling daarop en wijziging daarvan.
Gekochte zaken; Alle zaken die de koper en/of opdrachtgever aanschaft of overeengekomen is aan te schaffen bij Vosair Compressortechniek, in overeenstemming met de gesloten opdracht/overeenkomst.
Geleverde zaken; De op- en/of aflevering volgens de overeenkomst/opdracht van gekochte zaken, het verrichten van diensten en/of werkzaamheden of combinaties daarvan, door Vosair Compressortechniek voor de koper en/of opdrachtgever.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Vosair Compressortechniek, hierna te noemen Vosair Compressortechniek en een koper en/of opdrachtgever waarop Vosair Compressortechniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2 OFFERTES
De door Vosair Compressortechniek gemaakte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 OVEREENKOMSTEN
Vosair Compressortechniek is aan een opdracht gebonden nadat deze schriftelijk door Vosair Compressortechniek is bevestigd. Hetzelfde geldt voor eventuele aanvullingen of wijzigingen van de opdracht. De schriftelijke bevestiging van de opdracht is beslissend voor de omvang ervan.

Artikel 4 LEVERING
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering bij de koper en/of opdrachtgever. De prijzen gelden af vestigingsplaats van Vosair Compressortechniek. Transportkosten komen voor rekening van koper en/of opdrachtgever. Het risico van opslag, laden, transport en lossen ligt bij de koper en/of opdrachtgever. De koper en/of opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 2. De koper en/of opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hen ter beschikking worden gesteld. Indien de koper en/of opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de gekochte zaken worden opgeslagen voor risico van de koper en/of opdrachtgever. De koper en/of opdrachtgever zal in dat geval alle door Vosair Compressortechniek gemaakte kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. De gemaakte kosten zullen gedefinieerd worden door Vosair Compressortechniek. Eventuele onderhandelingen op de door Vosair Compressortechniek gedefinieerde kosten worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 5 LEVERTIJD
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper en/of opdrachtgever Vosair Compressortechniek derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 TECHNISCHE EISEN
Indien de in Nederland te leveren gekochte zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Vosair Compressortechniek er verantwoordelijk voor dat de te leveren gekochte zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de gekochte zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland aantoonbaar melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper en/of opdrachtgever aan de te leveren gekochte zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper en/of opdrachtgever aantoonbaar en uitdrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7 MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN
Indien door Vosair Compressortechniek een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zij worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8 BEËINDIGING VAN OVEREENKOMSTEN
In de volgende gevallen is Vosair Compressortechniek bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, waarbij Vosair Compressortechniek de vorderingen op de koper en/of opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar mag stellen. Onverminderd het recht van Vosair Compressortechniek om schadevergoeding te vorderen;

  • Wanneer Vosair Compressortechniek na het sluiten van een overeenkomst kennisneemt van omstandigheden waarbij Vosair Compressortechniek goede grond heeft te vrezen dat de koper en/of opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • Indien Vosair Compressortechniek de koper en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  • In geval van een faillissement; de overeenkomst wordt ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de koper en/of opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Bij aanvraag van voorlopige surseance van betaling, of middels een verzoek van Vosair Compressortechniek door een natuurlijk persoon;
    Wanneer de koper en/of opdrachtgever, bij inwilliging door de rechtbank tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins, de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent;

De koper en/of opdrachtgever zal in geval van ontbinding van de overeenkomst alle door Vosair Compressortechniek gemaakte kosten, waaronder in ieder geval winstderving, opslag- en transportkosten, verschuldigd zijn. De gemaakte kosten zullen gedefinieerd worden door Vosair Compressortechniek. Eventuele onderhandelingen op de door Vosair Compressortechniek gedefinieerde kosten worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

In geval van het eerder willen beëindigen van een onderhoudscontract dan het overeengekomen aantal jaren, dan treft de koper en/of opdrachtgever een boete van €500,00 voor ieder jaar dat nog resterend is. Eveneens is de koper en/of opdrachtgever verplicht de onderdelen af te nemen die Vosair Compressortechniek voor de koper en/of opdrachtgever op voorraad genomen heeft.

In geval van een leenovereenkomst wordt er een huurprijs in rekening gebracht wanneer de koper en/of opdrachtgever besluit om de toepassing waarvoor de leenovereenkomst is afgesloten elders dan bij Vosair Compressortechniek te laten repareren en/of elders dan bij Vosair Compressortechniek aan te schaffen.

Artikel 9 GARANTIE
1. Vosair Compressortechniek garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na levering op nieuwe compressoren en gedurende een periode van een half jaar op nieuwe aanverwante zaken, te rekenen vanaf de dag van de levering. Voor gebruikte compressoren en aanverwante artikelen geldt een garantietermijn van 1 maand, tenzij anders overeengekomen. Op door Vosair Compressortechniek uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van 1 maand.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de gekochte zaken een gebrek vertonen is Vosair Compressortechniek verplicht binnen 14 dagen nadat de koper en/of opdrachtgever hem het gebrek heeft gemeld de gekochte zaken te herstellen.
3. Gekochte zaken die dienen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd. De door Vosair Compressortechniek te maken reiskosten vallen niet onder de garantie. Alle andere gekochte zaken dienen bij Vosair Compressortechniek ter reparatie te worden aangeboden.
4. Vosair Compressortechniek kan ervoor kiezen de gekochte zaken te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
5. De koper en/of opdrachtgever kan slechts vervanging van de gekochte zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien: Vosair Compressortechniek tot tweemaal toe een poging heeft gedaan eenzelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of de koper en/of opdrachtgever aantoont dat de gekochte zaken zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
6. De garantie vervalt indien de koper en/of opdrachtgever schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van de gekochte zaken. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan ieder handelen in strijd met de door Vosair Compressortechniek meegeleverde gebruikersvoorschriften en/of fabrieksspecificaties.
7. De koper en/of opdrachtgever dient aan te tonen dat de gekochte zaken binnen de garantietermijn een gebrek vertonen waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type of serienummer van gekochte zaken zijn verwijderd of gewijzigd.

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De door Vosair Compressortechniek geleverde zaken blijven het eigendom van Vosair Compressortechniek tot de koper en/of opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Vosair Compressortechniek gesloten overeenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren gekochte zaken zelf,
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot de door Vosair Compressortechniek verrichte of te verrichten dienst, volgens de overeenkomst,
eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper en/of opdrachtgever van de overeenkomst.
2. Door Vosair Compressortechniek geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De koper en/of opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Op geleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper en/of opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper en/of opdrachtgever bevinden, behoudt Vosair Compressortechniek de pandrechten zoals bedoeld in artikel 3:237 BW tot zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Vosair Compressortechniek uit welke hoofde dan ook tegen de koper en/of opdrachtgever mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Vosair Compressortechniek geleverde zaken welke door de koper en/of opdrachtgever zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Vosair Compressortechniek haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
4. Indien de koper en/of opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dit ook niet zal doen is Vosair Compressortechniek gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper en/of opdrachtgever of derden die de gekochte zaken voor de koper en/of opdrachtgever houden, weg te halen of weg te laten halen. De koper en/of opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen. Indien de koper en/of opdrachtgever geen medewerking verleend is Vosair Compressortechniek gerechtigd een boete van 10% per dag van uitstel van het door de koper verschuldigde bedrag op te eisen.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper en/of opdrachtgever verplicht Vosair Compressortechniek zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
6. De koper en/of opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Vosair Compressortechniek:
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
– alle aanspraken van de koper en/of opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Vosair Compressortechniek op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
– de vorderingen die de koper en/of opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Vosair Compressortechniek geleverde zaken te verpanden aan Vosair Compressortechniek op een manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Vosair Compressortechniek;
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Vosair Compressortechniek ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper en/of opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11 GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN
1. De koper en/of opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper en/of opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn afgeleverd;
– of de geleverde zaken wat betreft de kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemt met het overeengekomen;
– of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper en/of opdrachtgever deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Vosair Compressortechniek te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper en/of opdrachtgever schriftelijk te melden aan Vosair Compressortechniek binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 1 jaar na aflevering van nieuw gekochte zaken en binnen 1 maand na aflevering van gebruikte gekochte zaken.

Artikel 12 PRIJSVERHOGING
Indien Vosair Compressortechniek met de koper en/of opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Vosair Compressortechniek niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs:
1. Vosair Compressortechniek mag stijgingen in lonen, grondstofprijzen en valuta doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper en/of opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper en/of opdrachtgever, indien deze consument is, de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 13 BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de koper en/of opdrachtgever in verzuim; de koper en/of opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente plus 2%.
2. Indien op de vervaldag betaling uitblijft, is de koper en/of opdrachtgever in verzuim. Vosair Compressortechniek is gerechtigd om verdere levering van diensten en/of producten zonder verdere mededeling op te schorten totdat volledige betaling van openstaande facturen heeft plaatsgevonden.
3. Indien de koper en/of opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot betaling, is Vosair Compressortechniek gerechtigd de onderhavige overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Vosair Compressortechniek geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en buitengerechtelijke kosten ter incasso.
4. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper en/of opdrachtgever zullen de verplichtingen van de koper en/of opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de koper en/of opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper en/of opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14 INCASSOKOSTEN
Is de koper en/of opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper en/of opdrachtgever. In ieder geval is de koper en/of opdrachtgever verschuldigd:
over de eerste > 3.000,00 > 15%.
over het meerdere tot > 6.000,00 > 10%
over het meerdere tot > 15.000,00 > 8%
over het meerdere tot > 60.000,00 > 5%
over het meerdere vanaf > 60.000,00 > 3%
Indien Vosair Compressortechniek aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15 AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden.
2. Vosair Compressortechniek is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere gevolgschade veroorzaakt door het niet of niet goed functioneren van geleverde zaken.
3. De aansprakelijkheid van Vosair Compressortechniek jegens koper en/of opdrachtgever is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Indien ervoor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering plaats mocht vinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde.
4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Vosair Compressortechniek.

Artikel 16 OVERMACHT
1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die aan Vosair Compressortechniek niet zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
– stakingen in andere bedrijven dan die van Vosair Compressortechniek;
– wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Vosair Compressortechniek;
– een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere materialen voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
– niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Vosair Compressortechniek afhankelijk is;
– algemene vervoersproblemen.
2. Vosair Compressortechniek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Vosair Compressortechniek haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Vosair Compressortechniek opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Vosair Compressortechniek niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Vosair Compressortechniek bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper en/of opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 GESCHILBESLECHTING
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en/of opdrachtgever en Vosair Compressortechniek in geval een rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Almelo. Vosair Compressortechniek blijft echter bevoegd de koper en/of opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter.
2. Indien de koper en/of opdrachtgever consument is, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Vosair Compressortechniek zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 18 TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen Vosair Compressortechniek en koper en/of opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 RETOURNEREN
1. Goederen die besteld en/of meegenomen worden die nadien gedeeltelijk of volledig retour komen, moeten minimaal binnen twee maanden na levering geretourneerd worden.
2. Er wordt minimaal 35% kosten in mindering gebracht van het betaalde bedrag.
3. Verzend- en transportkosten worden niet gecrediteerd.
4. Speciaal voor u bestelde goederen en geopende verpakkingen, kunnen niet retour genomen worden.
5. Indien de verpakking geopend is en/of dusdanig beschadigd worden de goederen niet retour genomen.

Artikel 20 WIJZIGINGSVOORBEHOUD
Vosair Compressortechniek behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Op de overeenkomsten van Vosair Compressortechniek zijn steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden van toepassing, zoals die op www.vosair.nl zijn gepubliceerd.

Artikel 21 PERSOONSGEGEVENS
Vosair Compressortechniek verwerkt persoonsgegevens van de koper en/of opdrachtgever in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de algemene verordening gegevensbescherming. Vosair Compressortechniek heeft hiervoor een privacy statement opgesteld, welke kan worden gevonden op www.vosair.nl.